Regulamin newslettera

1. Usługa wysyłania Newslettera świadczona jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie przez Velo sp z o.o . z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Pszczyńskiej 305, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 59870 (Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 200 000 PLN, NIP: 631-19-90-396, rejestr GIOS: E00006030W, zwaną dalej Wydawcą.

2. Usługa wysyłania Newslettera jest bezpłatna i polega na wysyłaniu użytkownikom serwisu www.velo.com.pl, www.dobresklepyrowerowe.pl oraz www.blogrowerowy.pl zainteresowanym otrzymywaniem informacji handlowych drogą elektroniczną (dalej zwanymi "Subskrybentami"), wiadomości dotyczących aktualnych promocji, konkursów, ofert handlowych Wydawcy, wyprzedaży organizowanych przez Wydawcę, jak również innych wybranych treści o tematyce rowerowej.

3. W ramach tej usługi Wydawca wysyła z adresu mailowego newsletter@dobresklepyrowerowe.pl (nazwa konta "Dobre Sklepy Rowerowe - Grupa Accent") lub newsletter@author.pl (nazwa konta "Author - Newsletter") lub promocje@velo.com.pl (nazwa konta "Velo - promocje") informacje handlowe w formie listu elektronicznego na udostępniony przez Subskrybentów adres e-mail, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

4. Zamówienie usługi Newslettera przez Subskrybenta następuje poprzez:

a. wpisanie adresu e-mail, na który ma być wysyłany Newsletter, w formularzu umieszczonym w serwisie www.velo.com.pl, www.dobresklepyrowerowe.pl lub www.blogrowerowy.pl,

b. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgoda ta stanowi konieczną przesłankę wysyłania Newslettera),

c. potwierdzenie chęci udostępnienia swojego adresu e-mail poprzez kliknięcie przycisku "wyślij",

d. aktywowanie linku zawartego w liście elektronicznym wysłanym przez Wydawcę na podany przez Subskrybenta adres e-mail, w celu weryfikacji poprawności adresu e-mail zawartego w formularzu.

5. W razie braku aktywacji łącza przez Subskrybenta w ciągu 7 dni od daty jego przesłania przez Wydawcę, na podany adres e-mail zostanie wysłana informacja z przypomnieniem. W razie dalszego braku potwierdzenia w ciągu następnych 14 dni, podany przez Subskrybenta adres e-mail zostanie usunięty z bazy.

6. Poprzez aktywowanie linku zawartego w liście elektronicznym wysłanym przez Wydawcę na podany przez Subskrybenta adres e-mail Subskrybent zawiera z Wydawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegającą na wysyłaniu informacji handlowych pocztą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

7. Korzystanie przez Subskrybenta z usługi Newslettera (współpraca z systemem teleinformatycznym Wydawcy) jest uwarunkowane posiadaniem przez niego czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

8. Wydawca informuje, że zabronione jest dostarczanie przez Subskrybenta treści o charakterze bezprawnym.

9. Wydawca nie będzie udostępniał adresów e-mail Subskrybentów innym podmiotom.

10. Wydawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań mających na celu poprawne działanie usługi Newslettera. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Newslettera mogą być zgłaszane przez Subskrybenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: promocje@velo.com.pl.

11. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

12. Wydawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

13. Subskrybent może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi Newslettera i rozwiązać umowę
o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą z Wydawcą poprzez:

a. odesłanie otrzymanego Newslettera na adres Wydawcy z tematem wiadomości "NIE" lub

b. wysłanie stosownej informacji na adres promocje@velo.com.pl.

Fakt rezygnacji z usługi Newslettera oraz rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zostanie potwierdzony stosowną informacją przesłaną przez Wydawcę na adres e-mail Subskrybenta.

14. Wydawca nie odpowiada za skutki czasowego wyłączenia usługi Newslettera oraz ewentualne zablokowanie elektronicznej skrzynki pocztowej Subskrybenta spowodowanej zbyt dużym rozmiarem wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.

15. Wydawca zastrzega sobie prawo do:

a. wysyłania za pośrednictwem Newslettera informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.) na konto e-mail podane przez Subskrybenta,

b. czasowego wyłączania usługi Newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych,

c. informowania za pośrednictwem Newslettera o zmianach w niniejszym regulaminie,

d. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego Subskrybentów, bez podania przyczyny,

e. usunięcia adresu e-mail podanego przez Subskrybenta, który naruszył niniejszy regulamin lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi Newlettera przez innych Subskrybentów.

16. Utwory zamieszczane w Newsletterze, są chronione prawem polskim i międzynarodowym, w szczególności określonym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a ich wykorzystywanie w celach innych niż niekomercyjne, bez pisemnej zgody Wydawcy, jest zabronione.

17. Zmiany niniejszego regulaminu ogłaszane są na stronie www.velo.pl/regulami/newsletter oraz wysyłane do Subskrybentów za pośrednictwem Newslettera i wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich opublikowania na stronie internetowej.