Innowacyjna gospodarka

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Inwestujemy w waszą przyszłość.

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka przewiduje udzielenie wsparcia na rozwój eksportu polskim przedsiębiorcom. Program skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MSP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej). Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 200 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej.

Działanie 6.1 "Paszport do eksportu" pozwoli przedsiębiorstwom na:

  • zwiększenie udziału eksportu w sprzedaży towarów i usług,
  • zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami,
  • zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych

 

W ramach Działania wspierane będzie kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców MSP zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi obejmujące w szczególności doradztwo i szkolenia w zakresie promocji sprzedaży za granicą i promocji eksportu, badania rynków zagranicznych, udziału w imprezach targowo-wystawienniczych (wsparcie to nie obejmuje pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem produktów).

Podstawowe cele programu i założenia do Działania 6.1 "Paszport do eksportu" można znaleźć w Programie Operacyjnym - Innowacyjna Gospodarka oraz w szczegółowym opisie priorytetów programu. Dokumentację Programu w zakresie Działania 6.1 "Paszport do eksportu" można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej na stronach:

 

Spółka Velo zawarła w dniu 07.03.2013r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców 17,  40-039 Katowice umowę o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-24-101/12-00 dotyczącą udzielenie Velo Sp. z o.o. dofinansowania na realizację Projektu polegającego na wdrożeniu Planu rozwoju eksportu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 279.090,00 zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z realizacją Projektu wynosi 279.090,00 zł. Instytucja wdrażająca w ramach umowy zobowiązała się do udzielenia Beneficjentowi dofinansowania na realizacje projektu do maksymalnej wysokości 139.545,00 zł.

Velo sp. z o.o. ul. Pszczyńska 305, 44-100 Gliwice
Kontakt: Arkadiusz Rapacz

Zapytanie ofertowe 04.02.2013r. Druk materiałów

Zapytanie ofertowe 03.06.2013r. Projekty graficzne ram 

Zapytanie ofertowe 01.07.2013r. Przygotowanie ulotki 

Zapytanie ofertowe 01.07.2013r. Ekspozytory i materiały reklamowe 

Zapytanie ofertowe 22.07.2013r. Druk materiałów promocyjnych

Zapytanie ofertowe 22.07.2013r. Druk materiałów promocyjnych-broszura

Zapytanie ofertowe 22.07.2013r. Druk materiałów promocyjnych-plakat

Zapytanie ofertowe 22.07.2013r. Druk materiałów promocyjnych-naklejki, koszulki

Zapytanie ofertowe 01.08.2013r. Wzory projektów graficznych na ramy 

Zapytanie ofertowe 05.08.2013r. Opracowanie koncepcji wizerunku, strategii wprowadzania produktów z analizą cyklu zycia produktów 

Zapytanie ofertowe 04.11.2013r. Wzory projektów graficznych na ramy, odzież, opakowania 

Zapytanie ofertowe 03.02.2014r. Druk materiałów promocyjnych

Zapytanie ofertowe 30.06.2014r. Opracowanie, skład katalogu promocyjnego

Zapytanie ofertowe 30.06.2014r. Projekt stoiska na targi

Zapytanie ofertowe 21.07.2014r. Druk materiałów reklamowych na targi

Zapytanie ofertowe 28.07.2014r. Druk materiałów promocyjnych - katalog, plakaty

W dniu 16.03.2015r. VELO jako Beneficjent zawarło z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Fundusz Górnośląski S.A. aneks do umowy o dofinansowanie UDA-POIG.06.01.00-24-101/12-00 zmieniający całkowity koszt realizacji projektu na kwotę 221.100,00 zł.
Po spełnieniu warunków wynikających z umowy oraz Rozporządzenia Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązała się udzielić dofinansowania projektu do maksymalnej wysokości 110.550,00 zł (85% w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15% w formie dotacji celowej).